Temp Artist Group

Tendenser F15 - Crafts Revisited 2010

Monochromes
1/7

Crafts Revisited

Crafts Revisited showed works by artists who challenge concepts such as authenticity, the craft, the craftsman, the material, the tradition and the thing. Through their problematization, the works show the changes the craft has undergone in the transition from postmodernism to reflexive modernism. The reflexive work process of which these works are a result reveals the complexity of the art form and today the handicraft does not rest primarily on the practice of the craft, but on the philosophical discourse that springs from the materialist aesthetics with which the Arts & Crafts movement legitimized its art. In our time, the arts and crafts have once again established themselves as an independent aesthetic and therefore require to be a meaning-bearing art form founded on philosophy and not craftsmanship. Contemporary handicrafts thus represent a return to their own past as an alternative art form to the aesthetics of autonomy (visual art).

Anders Ruhwald (D), Anne-Gry Løland (N), Erlend Leirdal (N), Irene Nordli (N), Karen Kviltu Lidal (N), Kjell Rylander (S), Liv Midbøe (N), Margrethe Loe Elde (N ), Pontus Lindvall (S) and TEMP which consists of Anne Helen Mydland (N), Anne Thomassen (N), Ruth Moen (N) and Heidi Bjørgan (N).

Curator: Knut Astrup Bull

 

Temps Cabinet,

Installasjon på F-15 2010

A Cabinet of curiosities, Cabinet of Wonder, and in German Kunstkammer or Wunderkammer was an encyclopedic collection in Renaissance Europe of types of objects whose categorical boundaries were yet to be defined. Wikipedia

Monochromes

Monochrome painting is almost an icon in modern art, where all references refer to the painting itself and where narratives are completely abandoned.

The glazes we have chosen have been composed ourselves, made according to recipes from others or bought ready-made. These are glazes we use individually which can be seen as signature glazes. Each individual barrel has been named after what the glaze is called internally in the professional community, e.g.: 'Will's sky blue', 'Heidi's fat white', 'Sorte lakksko', 'A70 industrial variety', 'Anne's alkalie'. This is a naming tradition that only those who create ceramics are aware of and which is unknown to most others. It also refers to a distinctive Norwegian ceramic tradition of sharing glaze recipes, which is often kept strictly secret in other countries that have long guild traditions.

The glaze sample becomes ceramics' answer to the monochrome, glaze for glaze's sake.

Barrel/plate= ceramics' natural non-functional wall medium and 'canvas'.

Nevertheless, when we use glaze Finn Lynggaard no. 7 or CBI, which is a Bernard Leach glaze, this provides professional references for those who have the knowledge to read these.

Monochromes have been purchased by the National Museum and can be seen in the permanent craft collection

Album: The Making

About 30 Pictures/portraits of the tools and machines we individually use in our art production, particularly related to ceramic material. All the pictures are set in photo frames taken from around the 1950s to the present day. The pictures are shown standing on a table as in a domestic interior.

- Here we portray the process behind all the works, what it takes to create them and the works we have in our individual artworks. The tools are personalized, like dear friends and family, and refer to a hidden but important part of the artistic process. The closeness, the joy and even the personal relationship you often get with your tools. Much of the personal motivation and attraction to our material and subjects lies in the use of materials and tools, this physical 'hands on' part.

The use of ready-mades also involves a lot of use of tools/crafts and the knowledge of the process behind them.

Action asseblage

3 pictures on the wall, old frame, and with a collection of trinkets.

Ref: Action painting and assemblage

-Action (impulsive/ improvisational) is connected with putting together (composing), where we want to empty the nips of references and narrative, but leave the randomness and the action of

composition be the governing element.

-The frame claims a picture, the trinkets seen from above and randomly composed become flat color form, focus not narrative. (ref previously written about readymade as a narrative genre)

NO

Tendenser F15 2010

Crafts Revisited viste verk av kunstnere som utfordrer begreper som autentisitet, håndverket, håndverkeren, materialet, tradisjonen og tingen. Gjennom sin problematisering viser verkene de endringene kunsthåndverket har gjennomgått i overgangen fra postmodernismen til den refleksive modernismen. Den refleksive arbeidsprosessen som disse verkene er et resultat av avdekker kompleksiteten i kunstformen og i dag hviler ikke kunsthåndverket primært på utøvelse av håndverket, men på den filosofiske diskursen som springer ut av den materialistiske estetikken som Arts & Crafts-bevegelsen legitimerte sin kunst med. Kunsthåndverket har i vår samtid igjen befestet seg som en selvstendig estetikk og fordrer med det å være en meningsbærende kunstform tuftet på filosofien og ikke håndverket. Samtidens kunsthåndverk representerer således et gjensyn med sin egen fortid som en alternativ kunstform til autonomiestetikken (billedkunsten).

 

Temps Cabinet,

Installasjon på F-15 2010

A Cabinet of curiosities, Cabinet of Wonder, and in German Kunstkammer or Wunderkammer was an encyclopedic collection in Renaissance Europe of types of objects whose categorical boundaries were yet to be defined. Wikipedia

Rommet/Installasjonen består av en samling med deler/verk:

Monokromer

Monokromt maleri er nærmest et ikon innen moderne kunst, hvor alle referanser viser til maleriet selv og hvor narrativene er totalt forlatt.

Glasurene vi har valgt, har vi komponert selv, laget etter oppskrift fra andre eller kjøpt ferdige. Dette er glasurer vi bruker individuelt som kan sees på som signatur-glasurer. Hvert enkelt fat har fått navn etter det glasuren internt i fagmiljøet blir kalt, f. Eks: ’Wills sky blue’, ’Heidis feite hvite’, ’Sorte lakksko’, ’A70- industrisort’, ’Annes alkalie’. Dette er en navngivings tradisjon som kun de som skaper keramikk har kjennskap til og som for de fleste andre er ukjent. Det viser og til en særegen norsk keramisk tradisjon om å dele glasuroppskrifter, noe som ofte er holdt strengt hemmelig i andre land som har lange laugstradisjoner å gjøre. 

Glasurprøven blir keramikkens svar på monokromen, glasur for glasuren skyld.

Fat= keramikkens naturlige ikke-funksjonelle veggmedium og ’lerret’.

Likevel når vi bruker glasur Finn Lynggaard nr. 7 eller CBI, som er en Bernard Leach glasur, så gir dette faglig referanser for de som har kunnskap til å lese disse.

Album: The Making

Ca 30 Bilder/portretter av de redskaper og maskiner vi individuellt bruker i vår kunstproduksjon knyttet spesiellt til keramisk materiale. Alle bildene er satt i fototrammer hentet fra ca 50 tallet til i dag. Bildene vises stående på et bord som i et hjemlig interiør.

-Vi portretterer her prosessen bak alle arbeidene, det som skal til for å skape dem og de arbeidene vi har i våre individuelle kunsterskap. Redskapene er personliggjort, som kjære venner og familie, og viser til en skjult men viktig del av den kunstneriske prosessen. Nærheten, gleden og til og med det personlige forholdet man ofte får til sine redskap. Mye av personlig motivasjon og tiltrekkning til vårt materiale og fag ligger i material og redskapsbruken, denne fysiske ’hands on’ delen.

Også i bruken av ready-mades ligger mye bruk av redskap/håndtverk og kunnskapen om prosessen bak.

Action asseblage

3 bilder på vegg, gammel ramme, og med samling av nips.

Ref: Acction painting og assemblage

-Handling (impulsiv/ improvistatorisk) kobles med å sette sammen (komponere), hvor vi ønsker å tømme nisp for referanser og narrativ, men la tilfeldigheten og handlingen av

sammensetningen være det styrende element.

-Rammen påstår et bilde, nipsen sett ovenfra og tilfeldig sammensatt blir flate farge form, fokus ikke narrativ. ( ref tidligere skrevet om readymade som en narrativ genre)